RICHARD G. CARLSSON

Works

Exhibition Views

_________________________________

About    CV     Texts    Contact    Books    Links    News

                                                                                                                                                   
Project: Workspaces-Dialogues

Selected Recent Works

Public Commissions

Archives
Passage – an artistic decoration of a non-religious chapel


Click here for a PDF of the pamphlet issued by the Stockholm County Council.


Jakobsberg Hospital, Stockholm 2009

Early on in the planning phase, my primary goal was to create an environment reflecting a profound respect for the next-of-kin and the deceased. In addition to my intention that the art, furniture, lighting, and additional accessories (book collection, stereo, piano etc.) work together to achieve a feeling of calm and openness, I also wanted to emphasize a sense of intimacy, normally associated with a home environment – a balance between the public and private spheres. A consistent low-key colour scale runs throughout the entire chapel, corresponding to the muted, reddish-brown tiled floor. Above the sofa in the waiting room hangs a painting that is, in turn, a frontal figurative depiction of the waiting room itself.


Richard G. Carlsson


The painting is aimed at subtly tricking our senses while also conveying a sense of loss and indicating a room "beyond", hinting at various notions of death, religious or non-religious. In the condolence room hang three large abstract paintings. All three have simple horizontal compositions, and despite their distinctly abstract expression, they allude to panoramic views or “vistas” of sorts over imaginary landscapes. Both the large formats and the horizontality of the paintings give the impression of the room being larger than it is, thus dampening the otherwise claustrophobic feel. Above the piano hangs a depiction of my studio, featuring two of the previously mentioned large abstract paintings. Just as with the painting in the waiting room, this piece represents a sense of loss and room beyond, but it addition to this, it can, in relation to the other paintings in the room, be seen as a metaphorical depiction of various phases in life and a visualization of the passage of time.

Richard G. Carlsson, Stockholm 2009


Richard G. Carlsson

Waiting Room, 2009, oil on MDF, 67 x 90 cm


Richard G. CarlssonRichard G. Carlsson

Survey 32, 2009, oil on paper, 23 x 31 cm


Passage – en konstnärlig gestaltning av ett icke-religiöst rum för avsked


Jakobsbergs Sjukhus, Stockholm 2009

Tidigt i planeringen var min primära intention att skapa en miljö präglad av en djup respekt för de anhöriga och den avlidne. Förutom att möblerna, belysning-en och konstverken tillsammans skulle ge rummen en känsla av lugn och öppenhet ville jag också lyfta fram ett drag av intimitet, normalt förknippad med en hemmiljö. En balans mellan den offentliga och privata sfären. Hela kapellet går i en lågmäld färgskala anpassad till det dovt brun-röda kakelgolvet. Över soffan i väntrummet hänger en målning som i sin tur är en frontal figurativ skild-ring av själva väntrummet. Målningen är tänkt att subtilt gäcka våra sinnen och samtidigt förmedla en känsla av förlust och ett rum bortanför.


Richard G. Carlsson

Wide Vista, 2009, oil on canvas, 195 x 135 cm

I avskedsrummet hänger tre stora abstrakta målningar. Alla har enkla horison-tella kompositioner, och påminner därför, trots det abstrakta formspråket, om en sorts utsikt eller ”vistas” över imaginära landskap. Både formatet och den horisontella sträckningen ger intryck av ett större rum. Ovanför pianot hänger en liten skildring av min ateljé, i vilken två av dom stora abstrakta målningarna förekommer. Precis som med målningen i väntrummet representerar denna målning en känsla av förlust och ett annat rum, men utöver det kan den till-sammans med de övriga målningarna i rummet ses som en metaforisk skild-ring av olika faser i livet och en visualisering av tidens gång.

Richard G. Carlsson, Stockholm 2009